Draai uw apparaat
Naar boven
Leeftijd
Voorlezer
Auteur
Gebruikersvoorwaarden BW TV

Gebruikersvoorwaarden BW TV

ARTIKEL 1 Definities 
Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.
Content: audiovisueel materiaal, zoals films, series, trailers e.d.
Dienst: de abonneedienst van BW TV die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor eigen gebruik onder onderstaande Voorwaarden.
Gebruiker: de natuurlijke persoon die een BW TV abonnement heeft afgesloten bij BW TV.
Klantenservice: De Klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier op de website of telefonisch.
Partijen: BW TV en Gebruiker gezamenlijk.
Profiel: informatie over de Gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.
BW TV Account: De persoonlijke registratie via BW TV Account waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het BW TV Account het Profiel van de Gebruiker. Registratie voor het BW TV Account is ook mogelijk via een social-login. Indien een Gebruiker zich registreert via een social-login is het invullen van een email-adres en wachtwoord niet nodig, de benodigde gegevens worden in dat geval automatisch in het BW TV Account ingevoerd.
Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij BW TV toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag aan BW TV. Abonnees die via Proximus een Abonnement hebben afgesloten betalen aan Proximus.
BW TV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Bangarang TV B.V., statutair gevestigd aan de Oscar Romerolaan 14, te (1216 TK) Hilversum (KvK 67445055).
BW TV abonnement: het abonnement van BW TV waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot de abonneedienst van BW TV en daarnaast losse afleveringen kunt huren.
Voorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.
Website: de Website van de Dienst van BW TV: te vinden op www.boekenwurm.tv.

ARTIKEL 2 Aanmaken van een BW TV Account
2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten bij BW TV. Zonder een Abonnement kan de gebruiker geen afleveringen bekijken. Om een BW TV abonnement af te kunnen sluiten moet de gebruiker eerst een BW TV Account aanmaken.
2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren.
2.3 Door in te loggen in het BW TV Account bij BW TV kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen.
2.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een BW TV Account op de Website zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen. Indien men zich registreert door middel van een social media-login hoeft er geen wachtwoord te worden gekozen. Bij het aanmaken van een BW TV Account kunnen er om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd worden, zoals voornaam, achternaam, leeftijd en geslacht.
2.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het BW TV Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het BW TV Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan BW TV kan worden toegerekend.
2.6 BW TV kan additionele voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze additionele voorschriften en instructies zorgvuldig na te leven.
2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van BW TV van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. BW TV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.8 Ten aanzien van de Dienst is het Commissariaat voor de Media belast met het toezicht op de naleving van de Mediawet 2008.

ARTIKEL 3 BW TV abonnement

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van BW TV, dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten. Op dit moment is er 1 Abonnement verkrijgbaar:
i) Vast Abonnement: Als vaste abonnee van BW TV krijg je onbeperkt toegang tot de abonneedienst van BW TV voor een vast bedrag per maand.
3.2 Een Abonnement gaat in op de datum waarop BW TV de aanmelding van de Gebruiker bevestigt en begint met een proefperiode van twee (2) maanden waarin het abonnement gratis is. Na de proefperiode loopt het BW TV abonnement automatisch door tot het moment dat door de Gebruiker of BW TV wordt opgezegd.
3.3 Voor het gebruik van het BW TV abonnement is een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een betaling in 1 keer) die op de Website vermeld staat. Tijdens de proefperiode van twee (2) maanden is het BW TV abonnement gratis. BW TV behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door BW TV onder meer middels de Website vooraf bekend worden gemaakt.
3.4 Bij het afsluiten van een Abonnement geeft de Gebruiker toestemming om 0,01 EURO over te maken aan BW TV, om hiermee toekomstig betalingsverkeer mogelijk te maken.
3.5 De Gebruiker kan het vaste BW TV abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Na opzegging houdt de Gebruiker toegang tot het BW TV abonnement voor de periode waarvoor de (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd is. Indien een Gebruiker zijn of haar BW TV Account beëindigt, eindigt het BW TV abonnement automatisch.
3.6 De abonnementskosten voor het BW TV abonnement worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en elke maand daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van BW TV) automatisch afgeschreven. Tevens kan Gebruiker gebruik maken van de mogelijkheid om vooraf te betalen voor een bepaalde periode (langer dan een maand). BW TV behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo.
3.7 Door gebruik te maken van het BW TV abonnement autoriseert de Gebruiker BW TV om maandelijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, alsmede andere door Gebruiker gemaakte kosten in verband met het gebruik van de Dienst, af te schrijven via de door Gebruiker geselecteerde betalingsmethode (bankrekening, creditcard of paypal account)
3.8 BW TV is gerechtigd om de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien BW TV niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
3.9 Indien BW TV niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Gebruiker komen.
3.10 BW TV verricht geen terugbetalingen of crediteringen (voor gedeeltelijk gebruikte perioden).
3.11 Bij beëindiging van het BW TV abonnement komen alle aanspraken van de Gebruiker jegens BW TV te vervallen

ARTIKEL 4 De content

4.1 De beschikbare Content op de Dienst zal voortdurend variëren. BW TV behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
4.2 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-Content, en UHD-Content. Dergelijke Content is uitsluitend te bekijken op apparaten die HD en/of UHD ondersteunen en via een internet verbinding die daarvoor voldoende capaciteit heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat HD-Content of UHD-Content kan worden afgespeeld op een Apparaat van de Gebruiker en dat de capaciteit van de internetverbinding van Gebruiker voldoende is voor deze Content. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van Content in HD- en UHD beeldkwaliteit kan de Gebruiker de Website raadplegen.

ARTIKEL 5 Gebruik van de dienst en ontbindingsrecht gebruiker
5.1 Een Transactie tussen Gebruiker en BW TV komt tot stand zodra Gebruiker een abonnement heeft afgesloten. Het recht op toegang tot de Content ontstaat nadat BW TV de betaling voor het abonnement heeft ontvangen. Uitsluitend Gebruikers die lid zijn van BW TV kunnen de beschikbare Content bekijken.
5.2 De Gebruiker kan een afschrift van de Transactie downloaden op de Website.
5.3 De levering van Content vangt aan zodra de betaling door BW TV ontvangen is.

ARTIKEL 6 Gebruiksregels en technische vereisten
6.1 De beschikbare Content kan bekeken worden op verschillende Apparaten met een maximum van 4 Apparaten tegelijkertijd per BW TV Account.
6.2 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van de Content op de verschillende soorten Apparaten zoals pc, smart TV, tablet, smartphone en gameconsole zijn opgenomen op de Website. Voor (bepaalde soorten) Content en Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van BW TV wijzigen. Gebruiker dient de huidige vereisten en beperkingen zoals opgenomen op de Website te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan.

ARTIKEL 7 Prijzen, betaling en condities
7.1 Alle door BW TV gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.
7.2 Totdat een Transactie is voltooid, behoudt BW TV zich het recht voor om prijzen voor Content op ieder tijdstip te wijzigen. BW TV biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat de Transactie is voltooid.
7.3 Voor iedere Transactie waarbij BW TV Content beschikbaar stelt, dient Gebruiker te betalen en mag BW TV, afhankelijk van de door Gebruiker gekozen betaalmogelijkheid, ten bedrage van de Transactie, zijn bankrekening of creditcard debiteren.
7.4 Voor Abonnees die via Proximus een BW TV abonnement afnemen, verloopt de betaling via Proximus, onder de toepasselijkheid van de voorwaarden van deze derden.
7.5 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.
7.6 Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer BW TV niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is BW TV, al dan niet via derden zoals de televisieprovider, gerechtigd de betreffende betalingen te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.
7.7 Gebruiker is pas gekweten van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door BW TV onvoorwaardelijk is ontvangen.
7.8 Gebruiker geeft BW TV toestemming om, al dan niet via derden zoals Proximus, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Gebruiker gekozen betaalwijze.
7.9 BW TV maakt onder andere gebruik van het betaalsysteem van Buckaroo B.V. om betalingen te verwerken. Buckaroo B.V. heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V. Indien een Gebruiker PayPal als betaalmethode selecteert gaat de Gebruiker een facturatieovereenkomst aan met Bangarang TV B.V., de afhandelende partij van BW TV.

ARTIKEL 8 Licentie
8.1 Door een abonnement af te sluiten op de Dienst van BW TV komt er een Transactie tussen Gebruiker en BW TV tot stand, waarbij na betaling Gebruiker met betrekking tot de Content van BW TV een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie krijgt om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken.
8.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content, t.w. BW TV.
8.3 Mede omdat BW TV voor het aanbieden van de Content afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt BW TV zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. BW TV noch de licentiegevers van BW TV zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer BW TV dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal BW TV de Gebruiker hierover vooraf informeren.
8.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde.
8.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horeca gelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.
8.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de Dienst te gebruiken buiten Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf (zoals vakantie).
8.7 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

ARTIKEL 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij BW TV en/of de licentiegevers van BW TV. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.
9.2 BW TV verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 8 omschreven licentie te verlenen.
9.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van BW TV of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van BW TV of haar leveranciers/licentiegevers.
9.4 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door BW TV en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:
-    de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;
-    te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens BW TV aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;
-    de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
-    het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;
-    de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid
10.1 BW TV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van BW TV. BW TV verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van BW TV aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.
10.2 BW TV kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketing uitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zullen BW TV en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.
10.3 Ieder aanbod van BW TV, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen is vermeld onder artikel 4.1.
10.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door BW TV ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.
10.5 BW TV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van BW TV.
10.6 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken ten allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover BW TV op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die BW TV voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

ARTIKEL 11 Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BW TV in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat BW TV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BW TV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 12 Beëindiging
12.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of BW TV het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft BW TV het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.
12.2 BW TV behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal BW TV Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst.

ARTIKEL 13 Toepasselijkheid voorwaarden
13.1 Deze Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en BW TV ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.
13.2 Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
13.3 BW TV behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.
13.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

ARTIKEL 14 Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en BW TV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.